הצעת מחיר לביטוח דירה

הביטוח כולל:
 מבנה
 תכולה
 נזקי מים וצנרת
 צד ג' – גוף ורכוש
 כל הסיכונים – תכשיטים ומכשירי חשמל
 רעידת אדמה
 נזקי טבע
 נזק שנגרם בזדון
 חבות מעבידים
 נזקי אש
 פריצה

insurance-home
קומה
חברות שיווק וקידום