הצעת מחיר לביטוח דירה

הביטוח כולל:
 מבנה
 תכולה
 נזקי מים וצנרת
 צד ג' – גוף ורכוש
 כל הסיכונים – תכשיטים ומכשירי חשמל
 רעידת אדמה
 נזקי טבע
 נזק שנגרם בזדון
 חבות מעבידים
 נזקי אש
 פריצה

insurance-home

שם:

כתובת הדירה :

קומה :

שטח הדירה במ"ר :

יש לי ביטוח שמסתיים ב :

אין לי ביטוח כרגע

טלפון :